historia

Kościół p/w Św. Marii Magdaleny w Sompolnie.
Ze względu na wytyczne konserwatora zabytków oraz inwestora kościół parafialny zaprojektowany w stylu neogotyckim. Nawę główną wraz z nawami bocznymi przecina transept z prezbiterium. Nad wejściem wznosi się wieża z dzwonnicą.
St. Marrys Madleines Catholic Church in Sompolno.
Designed in neogothic style due to client?s wish. Designed in the shape of cross with main nave, two sides naves and transeptal nave which covered the altar. The bell?s tower has been designed above the entrance.

Rzut z widokiem sklepień
Projection of the vault
Szkic założeń
The draft
Elewacja wschodnia
East elevation
Elewacja północna
North elevation
Kolumna pseudo-dorycka
The pseudo-doric column
Elewacja zachodnia
West elevation
Widok rozety
The rosette
Przekrój poprzeczny
Section AA

Przekrój wzdłużny
Section BB
 
Przekrój wzdłużny
Section BB